0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Waterschap Rivierenland Hoge Boezem

Aannemingsbedrijf van der Lee zal in opdracht van Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren in de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO) een Natura 2000 gebied, welke is gelegen in de Alblasserwaard, te Kinderdijk, gemeente Molenwaard.

De baggerwerkzaamheden en bijkomende werkzaamheden vinden plaats in de watergangen van de Hoge Boezem van de Overwaard. De verwerking van de baggerspecie dat vrijkomt d.m.v. hydraulisch baggeren, vindt plaats binnen het werkgebied. De vrijkomende baggerspecie zal d.m.v. persleidingen naar het pilot moeras getransporteerd worden. Hier zal het egaal gevuld en verdeelt worden. Verder zal de palendam t.b.v. het pilot moeras trillend verlaagd worden en aan de westzijde van dit pilotmoeras zal de kade A afgewerkt worden d.m.v. klei wat mechanisch ontgraven is uit het plangebied. Verder wordt er een moeraskraan ingezet om de kade te profileren, een deel van het moerasgebied te ontwilgen en watergangen in dit moerasgebied te ontgraven. Tot slot wordt er zomerriet geplant in het moerasgebied.

Samenvattend bestaat dit werk in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
A. het treffen van organisatorische- en administratieve werkzaamheden;
B. het hydraulisch ontgraven en vervoeren via een persleiding m.b.v. een cutterzuiger van bagger, gelegen in het water van de HBO, naar het pilot moeras;
C. het egaal vullen en verdelen van het pilot moeras met slib, vrijgekomen bij
onderdeel b.;
D. het verlagen van de palendam van het pilot moeras d.m.v. trillen;
E. het mechanisch ontgraven en vervoeren over water van klei uit de waterbodem van de Hoge Boezem van de Overwaard t.b.v. het afwerken van kade A van het bestaande rietmoeras HBO;
F. het afwerken en profileren van kade A van het rietmoeras HBO m.b.v. een moeraskraan;
G. het “ontwilgen” van een deel van het rietmoeras HBO m.b.v. een moeraskraan;
H. het graven van watergangen in het rietmoeras HBO m.b.v. een moeraskraan;
I. het leveren en planten van zomerriet in het rietmoeras HBO;
J. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Dit project zal eind oktober 2020 zijn afgerond.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta